AutoShape 1 Dohoda O Poskytování Služby Mezinárodní Zásilky –

AutoShape 1 Dohoda O Poskytování Služby Mezinárodní Zásilky –

DESCARGAR PDF


AutoShape 1
Dohoda o poskytování služby mezinárodní zásilky – odpovědní
Číslo 982307-0043/2016
Dohoda o poskytování služby mezinárodní zásilky - odpovědní
(Correspondance commerciale-réponse internationale – CCRI,
International Business Reply Service – IBRS)
Číslo 982307-0043/2016
Česká pošta, s.p.
se sídlem:
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO:
47114983
DIČ:
CZ47114983
zastoupen:
Ing. Radek Spousta, obchodní ředitel regionu Západní Čechy
zapsán v obchodním rejstříku:
Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:
134204869/0300
korespondenční adresa:
ČP, s.p., odbor obchodu, Solní 20, 301 99 Plzeň
BIC/SWIFT:
CEKOCZPP
IBAN:
CZ03 0300 0000 0001 3420 4869
dále jen „ČP“
a
x
se sídlem/místem podnikání:
x
IČO:
x
DIČ:
x
zastoupen
x
zapsán/a v obchodním rejstříku:
x
bankovní spojení:
x
číslo účtu:
x
korespondenční adresa:
x
přidělené technolog. číslo:
x
přidělené ID CČK složky:
x
dále jen „Uživatel“
dále jednotlivě jako „Strana Dohody“, nebo společně jako „Strany
Dohody“, uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „Občanský zákoník“) tuto Dohodu o poskytování služby mezinárodní
zásilky – odpovědní (dále jen „Dohoda“).
1.
Účel a předmět Dohody
=====================
1.
ČP umožní Uživateli používat službu mezinárodních odpovědních
zásilek (CCRI/IBRS) za podmínek uvedených v této Dohodě a
Uživatel se zavazuje dodržovat podmínky stanovené touto
Dohodou. Není-li v Dohodě výslovně ujednáno jinak, vyplývají
práva a povinnosti z poštovní smlouvy uzavřené podáním zásilky
z Poštovních podmínek služby platných v den podání odpovědní
zásilky (dále jen „Poštovní podmínky“). Aktuální znění
Poštovních podmínek je k dispozici na všech poštách v ČR a na
internetové adrese http://www.ceskaposta.cz/. Uživatel
potvrzuje, že se seznámil s obsahem a významem Poštovních
podmínek, že mu byl text tohoto dokumentu dostatečně vysvětlen
a že výslovně s jeho zněním souhlasí. ČP Uživateli poskytne
informace o změně Poštovních podmínek, v souladu s ustanovením
§ 6 odst. 3 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon o poštovních službách“), včetně informace o dni
účinnosti změn, nejméně 30 dní před dnem účinnosti změn, a to
zpřístupněním této informace na všech poštách v ČR a na výše
uvedené internetové adrese. Uživatel je povinen se s novým
zněním Poštovních podmínek seznámit. Uzavírání dílčích
poštovních smluv se v otázkách neupravených touto Dohodou řídí
Poštovními podmínkami účinnými ke dni podání.
2.
Základní ujednání
=================
1.
Pro odpovědní zásilky bude použito služby Obyčejná zásilka o
hmotnosti do:
*
20 g
Zásilky budou dodávány na adresu (adresa na zásilce): x
PSČ a název adresní pošty: x
2.
Součástí Dohody je Uživatelem předložený a ČP schválený vzor
adresní strany odpovědní zásilky dle Přílohy č. 2. Adresní
strana musí obsahovat následující údaje dle Přílohy č. 1:
*
v pravém horním rohu je umístěn symbol poštovní známky diagonálně
přeškrtnutý z levého horního do pravého dolního rohu, nad symbolem
známky je velkými písmeny uveden text:
„NE PAS AFFRANCHIR“ a pod ním český překlad této poznámky, tj.
„NEVYPLÁCET“
*
nad adresou adresáta jsou vytištěny 2 vodorovné čáry minimálně 3
mm silné, vzdálené od sebe min. 14 mm. Mezi čarami je na dvou
řádcích vytištěn velkými písmeny text:
RÉPONSE PAYÉE/ODPOVĚDNÍ ZÁSILKA
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/ČESKÁ REPUBLIKA
za kterým může následovat za lomítkem překlad tohoto textu v jazyce
země, ze které budou zásilky přicházet
*
v levém horním rohu je poznámka nebo nálepka „Prioritaire / Par
avion“ (neplatí pro ekonomické zásilky) a pod ní označení služby
CCRI/IBRS a číslo licence,
*
adresa nesmí být pořízena otiskem razítka, psacím strojem nebo
ručně.
1.
ČP pro používání služby přidělila Uživateli číslo licence (číslo
Dohody): 982307-0043/2016.
1.
Cena a způsob úhrady
====================
1.
Uživatel se zavazuje, že v den podpisu této Dohody uhradí ČP
částku x podle Poštovních podmínek České pošty, s.p. – Ceník
základních poštovních služeb a ostatních služeb (dále jen
„Ceník“) platných v den podpisu této Dohody. Uživatel je
povinen uhradit cenu s připočtenou DPH v zákonné výši. Ceník
je dostupný na všech poštách v ČR a na Internetové adrese
http://www.ceskaposta.cz/.
V částce je zahrnuta cena za dodání prvního tisíce kusů zásilek, které
dojdou v době platnosti Dohody a cena za vydání licence.
Uživatel potvrzuje, že se seznámil s obsahem a významem Ceníku, že mu
byl text tohoto dokumentu dostatečně vysvětlen a že výslovně s jeho
zněním souhlasí. ČP Uživateli poskytne informace o změně Ceníku v
souladu se Zákonem o poštovních službách, včetně informace o dni
účinnosti změn, nejméně 30 dní před dnem účinnosti změn, a to
zpřístupněním této informace na všech poštách v ČR a na výše uvedené
internetové adrese. Uživatel je povinen se s novým zněním Ceníku
seznámit.
2.
Způsob úhrady licence:
*
převodem z účtu
1.
Uživatel se zavazuje uhradit ČP za každou zásilku nad 1.000 kusů
cenu dle Ceníku platného v den dodání odpovědní zásilky. Cena
bude uhrazena:
*
na základě faktury
4.
Fakturu – daňový doklad bude ČP vystavovat měsíčně s dobou
splatnosti x dní ode dne jejího vystavení.
Je-li Odesílatel v prodlení s placením ceny, je povinen uhradit úroky
z prodlení ve výši stanovené podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.,
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s
uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce
a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé
otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a
fyzických osob, věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických
osob, ve znění pozdějších předpisů.
Faktury – daňové doklady budou zasílány na adresu: x
Strany Dohody se dohodly, že faktury – daňové doklady ve formátu .pdf,
opatřené elektronickým podpisem (elektronická faktura) spolu s dalšími
přílohami (pokud jsou smluvně požadovány) budou zasílány elektronicky,
jako příloha emailové zprávy, z e-mailové adresy ČP
[email protected] na e-mailovou adresu zákazníka.
Elektronická faktura se považuje za doručenou dnem odeslání emailové
zprávy, obsahující jako přílohu elektronickou fakturu, z e-mailové
adresy ČP [email protected] na e-mailovou adresu
zákazníka.
ID CČK složky: x
4.
Ostatní ujednání
================
1.
Dojdou-li adresní poště zásilky označené jako odpovědní
zásilky neodpovídající dohodnutým podmínkám, považují se
takové zásilky za nevyplacené a v tom případě jsou zpoplatněny
dle platného Ceníku.
2.
Kontaktními osobami za Uživatele jsou (jméno, pozice, tel.,
e-mail, popř. fax):
a.
x
Kontaktními osobami za ČP jsou (jméno, pozice, tel., e-mail, popř.
fax):
a.
x
3.
O všech změnách kontaktních osob a spojení, které jsou uvedeny v
Čl. 3, bod 3.4 a v bodu 4.2 tohoto článku, se budou Strany
Dohody neprodleně písemně informovat. Tyto změny nejsou důvodem
k sepsání dodatku k této Dohodě.
1.
Závěrečná ustanovení
====================
1.
Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2019. Každá ze
Stran Dohody může Dohodu vypovědět i bez udání důvodů s tím,
že výpovědní doba 1 měsíc začne běžet dnem následujícím po
doručení výpovědi druhé Straně Dohody. Pokud Uživatel písemně
odmítne změnu Ceníku a/nebo Poštovních podmínek, současně s
tímto oznámením o odmítnutí změn vypovídá tuto Dohodu.
Výpovědní doba počíná běžet dnem doručení výpovědi ČP, přičemž
skončí ke dni účinnosti změny Ceníku a/nebo Poštovních
podmínek. Výpověď musí být doručena ČP přede dnem, kdy má
změna nabýt účinnosti. Výpověď a oznámení o odmítnutí změn
Poštovních podmínek a/nebo Ceníku učiněné Uživatelem musí mít
písemnou formu.
Po skončení účinnosti Dohody vrátí Uživatel ČP nepoužité adresní
štítky.
2.
ČP si vyhrazuje právo odstoupit od této Dohody, jestliže
Uživatel nebo Odesílatel přes upozornění nedodržuje ujednané
podmínky. Toto upozornění ČP písemně oznámí Uživateli na jeho
poslední známou adresu s tím, že je Uživatel povinen ve lhůtě 15
dnů napravit zjištěné nedostatky. V případě marného uplynutí
této lhůty má ČP právo od této Dohody odstoupit.
Od této Dohody je možné odstoupit také v případě zahájení
insolvenčního řízení na Uživatele nebo kdykoliv v jeho průběhu. V
takovém případě není Uživateli poskytnuta dodatečná lhůta 15 dnů a ČP
je oprávněna odstoupit od této Dohody bez předchozího upozornění.
Odstoupení od této Dohody je vždy účinné a Dohoda se ruší ke dni
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Straně Dohody. Vzájemná
plnění poskytnutá Stranami Dohody do odstoupení se nevrací a Uživatel
je povinen uhradit cenu služeb, poskytnutých ČP do odstoupení.
3.
Není-li stanoveno jinak, může být tato Dohoda měněna pouze
vzestupně očíslovanými písemnými dodatky k Dohodě podepsanými
oběma Stranami Dohody.
4.
Strany Dohody se zavazují zachovat mlčenlivost o obchodním
tajemství druhé strany Dohody a dále o skutečnostech a
informacích, které písemně označí jako důvěrné. Za obchodní
tajemství jsou stranami Dohody považovány veškeré konkurenčně
významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních
kruzích běžně nedostupné skutečnosti související se stranami
Dohody, jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím
způsobem jejich utajení. Pro účely této Dohody jsou obchodním
tajemstvím zejména informace o smluvních vztazích existujících
mezi stranami Dohody, údaje týkající se výše ceny a způsobu
jejího určení, platební podmínky, informace o způsobu zajištění
pohledávek, údaje o rozsahu a objemu poskytovaných služeb a
podrobnosti vymezující poskytované plnění nad rámec veřejně
přístupných informací.
5.
Povinnost mlčenlivosti trvá až do doby, kdy se informace výše
uvedené povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak
nestane porušením povinnosti mlčenlivosti. Na povinnost
mlčenlivosti nemá vliv forma sdělení informací (písemně nebo
ústně) a jejich podoba (materializované nebo dematerializované).
6.
Strany Dohody se zavazují, že informace výše uvedené povahy
zachovají v tajnosti, nesdělí je ani nezpřístupní jiným
subjektům, a že učiní potřebná opatření pro jejich ochranu a
zamezení úniku včetně zajištění jejich použití pouze pro
činnosti související s přípravou a plněním této Dohody v souladu
s účelem stanoveným touto Dohodou.
7.
Porušením povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí výše uvedených
informací soudu, státnímu zastupitelství, příslušnému správnímu
orgánu či jinému orgánu veřejné moci na základě a v souladu se
zákonem; jejich zveřejnění na základě povinnosti stanovené
zákonem nebo jejich poskytnutí zakladateli ČP. Porušením
povinnosti mlčenlivosti není ani sdělení uvedených informací
zástupci strany Dohody.
8.
Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na ukončení smluvního
vztahu založeného touto Dohodou.
9.
Pokud by bylo kterékoli ustanovení této Dohody zcela nebo zčásti
neplatné nebo jestliže některá otázka není touto Dohodou
upravována, zbývající ustanovení Dohody nejsou tímto dotčena.
10.
Tato Dohoda je sepsána ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech s
platností originálu, z nichž každá Strana Dohody obdrží po
jednom.
11.
Práva a povinnosti plynoucí z této Dohody pro každou ze Stran
Dohody přecházejí na jejich právní nástupce.
12.
Vztahy neupravené touto Dohodou se řídí platným právním řádem
ČR.
13.
Dohoda je uzavřena a účinná dnem podpisu oběma Stranami Dohody.
14.
Strany Dohody prohlašují, že tato Dohoda vyjadřuje jejich úplné
a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu této
Dohody. Strany Dohody po přečtení této Dohody prohlašují, že
byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na
základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz
uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob
či zástupců.
Příloha:
Příloha č. 1 – Vzor adresní strany odpovědní zásilky k Dohodě
Příloha č. 2 – ČP schválený vzor adresní strany odpovědní zásilky
Uživatele
V Plzni dne 21.7.2016
V …………dne  
za ČP:
za Uživatele:
Ing. Radek Spousta
obchodní ředitel regionu Západní Čechy
x
Příloha č. 1 – Vzor adresní strany odpovědní zásilky
NE PAS AFFRANCHIR
Prioritaire
Par avion
CCRI/IBRS №:
285101
NEVYPLÁCET
RÉPONSE PAYÉE/ODPOVĚDNÍ ZÁSILKA
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/ČESKÁ REPUBLIKA
VZOR, spol. s r. o.
Politických vězňů 909/2
110 00  Praha 1
Příloha č. 2 – ČP schválený vzor adresní strany odpovědní zásilky
Uživatele
Strana 6 (celkem 5)