APSTIPRINĀTS Ar RA Senāta 25042005 Lēmumu Nr7 (Ar Grozījumiem

APSTIPRINĀTS Ar RA Senāta 25042005 Lēmumu Nr7 (Ar Grozījumiem

DESCARGAR PDF

APSTIPRINĀTS
ar RA Senāta 25.04.2005.
lēmumu Nr.7
(Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta
23.01.2007. lēmumu Nr.8,
23.10.2007. lēmumu Nr.9,
26.02.2008. lēmumu Nr.8,
25.03.2008. lēmumu Nr.20,
25.11.2008. lēmumu Nr.1,
18.06.2009. lēmumu Nr.4,
29.09.2009. lēmumu Nr.8,
31.08.2010. lēmumu Nr.11,
28.09.2010. lēmumu Nr.2,
31.08.2011. lēmumu Nr.2,
31.01.2012. lēmumu Nr.3,
25.09.2012. lēmumu Nr.5,
05.03.2013. lēmumu Nr.1,
18.06.2013. lēmumu Nr.3)
RA Senāta priekšsēdētājs
_______________________A.Teilāns
Nolikums par stipendijām
Rēzeknes Augstskolā (RA)
1. Vispārīgie noteikumi
1.
Nolikums par stipendijām RA izstrādāts atbilstoši Ministru
kabineta noteikumiem par stipendijām un RA normatīvajiem
dokumentiem.
2.
Stipendija ir periodiska, vienreizēja vai uz noteiktu laiku
piešķirta naudas izmaksa studentiem, kuri uzņemti konkursa
kārtībā un studē valsts finansētajās studiju vietās.
2. Stipendiju fondi un veidi
1.
Augstākās izglītības iestādes stipendiju fondu izveido,
paredzot:
1.
katrai pilna laika bakalaura studiju programmas vietai,
profesionālās augstākās izglītības programmas vietai,
maģistra studiju programmas vietai – 102 latus gadā;
2.
katrai pilna laika doktora studiju programmas vietai – 696
latus gadā;
3.
katrai pilna laika doktora studiju programmas vietai
izglītības un zinātnes ministra apstiprinātajā izglītības
tematiskajā jomā – 720 latu gadā, kas ir uzskatāma par
kredītam pielīdzināto stipendiju (ar grozījumiem, kas veikti
ar RA Senāta 29.09.2009. lēmumu Nr.8);
4.
katram pilna laika augstākās izglītības programmā
studējošajam – četrus latus gadā stipendijas izmaksām
grūtniecības atvaļinājuma laikā.
(Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 25.11.2008. lēmumu Nr.1)
2.
Stipendiju fonds RA tiek sadalīts pa fakultātēm atbilstoši
budžeta studentu skaitam un galvenajiem fakultātes studiju
virzieniem un studiju programmu līmeņiem, vienreizējām
stipendijām paredzot ne vairāk kā 5% no stipendiju fonda apmēra.
3.
Studējošajiem stipendiju fonda ietvaros var piešķirt:
1.
minimālo stipendiju bakalaura studiju programmas,
profesionālās augstākās izglītības programmas, maģistra
studiju programmas studentam – 70 latu mēnesī (ar grozījumiem,
kas veikti ar RA Senāta 29.09.2009. lēmumu Nr.8);
2.
minimālo stipendiju doktora studiju programmas studentam:
1.
studiju programmas apguvei – 80 latu mēnesī (izņemot
augustu);
2.
zinātniskā grāda ieguvei – 60 latu mēnesī (izņemot
augustu).
(Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 25.11.2008. lēmumu Nr.1)
2.
vienreizējo stipendiju reizi semestrī studiju programmas
apguves veicināšanai vai sakarā ar grūtiem sociāliem
apstākļiem, kuras apmērs nepārsniedz minimālās stipendijas
apmēru ;
3.
paaugstinātu stipendiju atbilstoši fakultātes Domē
apstiprinātiem kritērijiem. Paaugstinātās stipendijas apmērs
nepārsniedz minimālās stipendijas divkāršu apmēru;
4.
minimālo stipendiju grūtniecības atvaļinājuma laikā.
3. Stipendiju piešķiršanas komisija
1.
Stipendiju piešķiršanas komisijas (turpmāk – Komisija) sastāvu
nosaka Studiju padome un uz vienu gadu apstiprina rektors.
Komisijas sastāvā ietilpst Rēzeknes Augstskolas administrācijas
pārstāvji un pa vienam akadēmiskā personāla un studējošo
pašpārvaldes pārstāvim no katras fakultātes. (Ar grozījumiem,
kas veikti ar RA Senāta 28.09.2010. lēmumu Nr.2.)
2.
Visus jautājumus, kas saistīti ar stipendijas piešķiršanu,
pārtraukšanu, aizturēšanu izskata Komisija uz fakultātes
ierosinājuma pamata.
3.
Komisija semestra laikā var atcelt lēmumu par stipendijas
piešķiršanu, ja tā konstatē, ka persona, kurai piešķirta
stipendija (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 23.10.2007.
lēmumu Nr.9):
1.
sniegusi nepatiesu informāciju;
2.
nepilda studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības;
3.
pārkāpj Rēzeknes Augstskolas iekšējās kārtības noteikumus;
4.
(Izslēgts ar RA Senāta 23.01.2007. lēmumu Nr.8.)
4. Stipendiju piešķiršanas kārtība
1.
Stipendiju konkursa kārtībā var saņemt studējošais, kurš
noteiktajā termiņā ir sekmīgi nokārtojis nepieciešamos
pārbaudījumus un ieguvis attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim
paredzēto kredītpunktu skaitu. Prioritāte stipendijas saņemšanā,
ir studējošajam, kuram ir augstāka vidējā atzīme nokārtotajos
pārbaudījumos. Ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri
pretendē uz stipendiju, ir līdzvērtīgi sekmju un zinātniskās
darbības rādītāji, Komisija stipendiju vispirms piešķir: (ar
grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 29.09.2009. lēmumu Nr.8,
31.08.2011. lēmumu Nr.2):
1.
invalīdam,
2.
bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu
vecuma sasniegšanai;
3.
studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta
saimniecība, uz stipendiju konkursa norises dienu piešķirts
trūcīgās ģimenes statuss;
4.
studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja
attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no
tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai
profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai
koledžā pilna laika klātienē);
5.
studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.
2.
Lai varētu saņemt stipendiju, studējošais semestra pirmās
nedēļas laikā iesniedz fakultātes dekanātā šādus dokumentus (ar
grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 29.09.2009. lēmumu Nr. 8):
1.
Komisijai adresētu iesniegumu stipendijas saņemšanai;
2.
dokumentus, kas apliecina, ka studējošajam ir tiesības
pretendēt uz stipendiju saskaņā ar šī nolikuma 4.1.1. -
4.1.5. apakšpunktos noteiktajiem kritērijiem un atbilstoši
1.pielikumam (ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta
29.09.2009. lēmumu Nr. 8; 31.10.2012. lēmumu Nr.3).
3.
(Izslēgts ar RA Senāta 23.01.2007. lēmumu Nr.8.)
4.
Fakultātes dekanātā apkopo sesijas rezultātus, fakultātes
dekanāta metodiķis kopā ar Komisijas locekļiem no attiecīgās
fakultātes izvērtē iesniegto dokumentu atbilstību, kā arī sekmes
vai iestājpārbaudījumu rezultātus un zinātniskās darbības
rādītājus (publikācijas, piedalīšanos konferencēs, līdzdalību
projektos un citus rādītājus), sagrupē iesniegumus atbilstoši
noteiktajiem kritērijiem, nepārsniedzot stipendiju fonda
līdzekļus un sagatavo ierosinājumu par stipendiju piešķiršanu
(ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 31.08.2011. lēmumu
Nr.2):
1.
1.kursā pamatstudijās studējošajiem pirmajā studiju semestrī
ņemt vērā uzņemšanas konkursa rezultātus atbilstoši
reitingam (ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta
05.03.3013. lēmumu Nr.1).
2.
Pērējiem studējošajiem, izņemot 1.kursa studējošos, ņemt
vērā vidējo atzīmi iepriekšējā semestrī.
3.
pirmā studiju semestra 1.kursā studējošajiem augstākā līmeņa
studijās ņemt vērā vidējo vērtējumu atbilstoši uzņemšanas
noteikumos norādītajām prasībām.
(Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 29.09.2009. lēmumu Nr. 8,
28.09.2010. lēmumu Nr.2);
2.
Ja piecu gadu laikā pēc imatrikulācijas šo noteikumu
2.1.3.apakšpunktā minētajā doktora studiju programmā studējošais
neiegūst zinātnisko grādu vai pārtrauc studijas, viņš atmaksā
kredītam pielīdzināto stipendiju Ministra kabineta 2001.gada
29.maija noteikumos Nr.219 „Kārtība, kādā tiek piešķirts,
atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta
līdzekļiem” noteiktajā kārtībā. (Ar grozījumiem, kas veikti ar
RA Senāta 25.11.2008. lēmumu Nr.1)
3.
(Izslēgts ar RA Senāta 29.09.2009. lēmumu Nr.8).
4.
Studējošie, kuriem ir sesijas pagarinājums un, kuri ir
nokārtojuši ieskaišu/eksāmenu sesiju par 1.pusgadu līdz
10.februārim un 2.pusgadu līdz 10.septembrim, var pretendēt uz
stipendiju. (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 29.09.2009.
lēmumu Nr. 8)
4.7.1 ERASMUS apmaiņas programmā studējošie tiek iekļauti kopējā
reitingā un var pretendēt uz stipendiju, ja plānotajā termiņā ir
sekmīgi nokārtojuši studiju saistības saskaņā ar apstiprināto studiju
plānu un līdz nākamā studiju semestra sākumam ir iesnieguši RA visus
nepieciešamos dokumentus ārzemēs apgūto studiju kursu pielīdzināšanai
un pārskaitīšanai. (Iestrādāts ar RA Senāta 29.09.2009. lēmumu Nr. 8,
ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 05.03.2013. lēmumu Nr.1.)
2.
Rīkojumu par stipendiju izmaksāšanu stipendiju fonda ietvaros
vai izmaksas pārtraukšanu, pamatojoties uz Fakultātes
ierosinājumu un Komisijas lēmumu, izdod rektors. (Ar
grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 29.09.2009. lēmumu Nr.8)
3.
Stipendija tiek piešķirta uz noteiktu laika periodu (ar
grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 29.09.2009. lēmumu Nr.8):
1.
rudens semestrī – no 1.septembra līdz 31.janvārim;
2.
pavasara semestrī – no 1.februāra līdz 30.jūnijam, doktora
studiju programmās līdz 31.jūlijam (ar grozījumiem, kas
veikti ar RA Senāta 29.09.2009. lēmumu Nr. 8).
3.
doktorantiem, kas saņem Eiropas Sociālā Fonda mērķstipendiju
projektā „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai
Rēzeknes Augstskolā”, projekta numurs
2009/0161/1DP/1.1.2.1/09/IPIA/VIAA/007, stipendijas
piešķiršanas periods tiek noteikts no 1.augusta līdz
30.jūnijam, doktorantiem, kas saņem Eiropas Sociālā Fonda
mērķstipendiju projektā „Atbalsts doktora studiju programmu
īstenošanai Rēzeknes Augstskolā 2.kārtā”, projekta numurs
Nr. 2011/0057/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/005 stipendijas
piešķiršanas periods tiek noteikts uz 11 mēnešiem atbilstoši
noslēgtajam līgumam par mērķstipendijas piešķiršanu Rēzeknes
Augstskolas doktorantam vai zinātniskā grāda pretendentam.
(iestrādāts ar RA Senāta 31.08.2010. lēmumu Nr.11, ar
grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 25.09.2012. lēmumu
Nr.5).
4.
Pieteikties uz minimālo stipendiju nolikuma 4.1. un 4.4.punktā
noteiktajā kārtībā var persona, kas nesaņem stipendiju. (Ar
grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 29.09.2009. lēmumu Nr. 8)
5.
Studējošā stipendijai paredzēto summu ieskaita stipendijas
saņēmēja norēķinu kontā vai norēķinu kartes kontā.
6.
Stipendiju pārtrauc izmaksāt studiju pārtraukuma laikā.
Stipendijas izmaksu var atjaunot pēc studiju pārtraukuma, ja
persona sekmīgi turpina studijas.
7.
Uz studējošā iesnieguma par stipendijas piešķiršanu tiek veikts
ieraksts par Komisijas lēmumu.
8.
Informācija par apstiprinātajiem stipendiju iesniegumiem ir
atklāta.
9.
Studējošajam, kuram ir piešķirta mērķstipendija no Eiropas
Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem, RA stipendijas
izmaksu pārtrauc ar pirmo mēnesi no mērķstipendijas piešķiršanas
datuma. (Iestrādāts ar RA Senāta 18.06.2009. lēmumu Nr.4)
10.
Lai saņemtu stipendiju zinātniskā granta ieguvei (turpmāk –
kredītam pielīdzināmā stipendija), pretendents noslēdz līgumu ar
RA. Līgumā norāda:
1.
RA saistības studiju, pētniecības darba un radošā darba
nodrošinājumam;
2.
pretendenta saistības promocijas darbu izstrādei un
zinātniskā grāda ieguvei, paredzot, ka saistības izpildāmas
piecu gadu laikā pēc imatrikulācijas;
3.
termiņa pagarinājuma nosacījumus;
4.
strīdu un domstarpību risināšanas kārtību;
5.
informācijas apmaiņas kārtību.
(Iestrādāts ar RA Senāta 29.09.2009. lēmumu Nr. 8)
2.
Ja piecu gadu laikā pēc imatrikulācijas šo noteikumu
2.1.3.apakšpunktā minētajā doktora studiju programmā studējošais
neiegūst zinātnisko grādu vai pārtrauc studijas, viņš atmaksā
kredītam pielīdzināto stipendiju Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā. (Iestrādāts ar RA Senāta 29.09.2009. lēmumu Nr.8)
5. STUDĒJOŠĀ ATBILDĪBA
1.
Studējošais ir atbildīgs par iesniegumā sniegtās informācijas
atbilstību patiesībai. (Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta
29.09.2009. lēmumu Nr. 8)
2.
(Izslēgts ar RA Senāta 25.11.2008. lēmumu Nr.1)
3.
Ja studējošais iesniegumā ir minējis nepatiesu informāciju, tad
tas uzskatāms par RA iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu, par
kuru var tikt piemērots disciplinārais sods – eksmatrikulācija.
(Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 25.11.2008. lēmumu
Nr.1)
6. Noslēguma jautājumi
1.
Komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu rektoram
piecu dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas. (Ar
grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 23.10.2007. lēmumu Nr.9).
2.
Nolikums par stipendijām Rēzeknes Augstskolā (RA) stājas spēkā
ar tā apstiprināšanu RA Senātā.
1.pielikums
(Iestrādāts ar RA Senāta 29.09.2009. lēmumu Nr. 8,
ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 31.01.2012. lēmumu Nr.3,
18.06.2013. lēmumu Nr.3)
Studējošo kategorijas, kuriem ir tiesības pretendēt uz stipendiju
Studējošo kategorija
Iesniedzamie dokumenti (viens no minētajiem dokumentiem)
Invalīds
1.
I vai II grupas invalīda apliecības kopija;
2.
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas
izsniegtās izziņas vai atzinuma par invaliditātes piešķiršanu
kopija
Bārenis vai bez vecāku gādības palikušais (studējošais līdz 24 gadu
vecumam)
1.
Bāriņtiesas izsniegtās izziņas par bāreņa statusa piešķiršanu
kopija;
2.
Abu vecāku miršanas apliecību kopijas, ja viņi miruši pēc tam, kad
persona sasniegusi 18 gadu vecumu;
3.
Bāriņtiesas lēmuma kopija par aizbildņa iecelšanu
Studējošais, kas dzīvo ģimenē ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība,
kurai uz stipendiju konkursa norises brīdi ir piešķirts trūcīgas
ģimenes statuss un ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegta
izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam
1.
Pašvaldības izsniegtās izziņas, kas izdota ne agrāk kā 3 mēnešus
iepriekš, par atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam
kopija;
2.
Pašvaldības izsniegtās izziņas, kas izdota ne agrāk kā 6 mēnešus
iepriekš, par atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam, ja
neviens no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav
darbspējīgs, ģimenē ir persona ar invaliditāti vai bērns kopija.
(Ar grozījumiem, kas veikti ar RA Senāta 28.09.2010. lēmumu Nr.2.0
Studējošais ir no ģimenes, kura audzina trīs vai vairāk bērnu līdz 18
gadu vecumam
1.
Izziņas no Iedzīvotāju reģistra, kas apstiprina to bērnu skaitu,
kas nav sasnieguši pilngadību kopija;
Studējošā ģimenē ir bērni (1 un vairāk bērni)
Visu bērnu dzimšanas apliecību kopijas
Grūtniece
Darbnespējas lapa, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu
reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
2.pielikums
Iesniegums stipendijas saņemšanai