Ajánlati Dokumentáció BKV Zrt T224/13 Villamos És HÉV Vonalak

Ajánlati Dokumentáció BKV Zrt T224/13 Villamos És HÉV Vonalak

DESCARGAR PDF

Ajánlati dokumentáció
BKV Zrt. T-224/13.

Villamos és HÉV vonalak jelző- és biztosító-berendezéseihez kapcsolódó
zavar elhárítási munkák elvégzése
(Eljárás száma: T-224/13.)
AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ
MELLÉKLETEI
2013.
Ajánlat a
Villamos és HÉV vonalak jelző- és biztosító-berendezéseihez
kapcsolódó zavar elhárítási munkák elvégzése tárgyú ajánlati
felhívásra.
Ajánlati felhívás száma: BKV Zrt. T-224/13.
TILOS FELBONTANI 2014. január 3. 10 óra 00 perc ELŐTT!
1. sz. melléklet
FELOLVASÓLAP
Eljárás száma: BKV Zrt. T-224/13.
Tárgya: Villamos és HÉV vonalak jelző- és biztosító-berendezéseihez
kapcsolódó zavar elhárítási munkák elvégzése
Ajánlattevő adatai:
a.
Neve:
b.
Székhelye:
c.
Cégjegyzékszáma: ……………………………………………………………..
d.
Adószáma: ……………………………………………………………………..
e.
Cégjegyzésre jogosult személy neve:
f.
Jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet
i.
Neve, titulusa:
ii.
telefonszáma:
iii.
fax:
iv.
e-mail:
II.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban részes cégek neve:
a.
Neve:
b.
Székhelye:
c.
Cégjegyzékszáma: ……………………………………………………………..
d.
Adószáma: ……………………………………………………………………..
e.
Cégjegyzésre jogosult személy neve:
a.
Neve:
b.
Székhelye:
c.
Cégjegyzékszáma: ……………………………………………………………..
d.
Adószáma: ……………………………………………………………………..
e.
Cégjegyzésre jogosult személy neve:
III.
Bírálati szempontok szerinti adatok:
Ajánlott érték az első 12 hónapra vonatkozóan [HUF]
Nettó ajánlati összár a szolgáltatásra:
(HUF):
………………….. 20..…. év ………….. ……
Cégszerű aláírás
2. sz. melléklet
AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
Alulírott ................................., mint a(z)
...................................................... képviseletére
jogosult személy nyilatkozom, hogy
*
az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban és annak
valamennyi mellékletében, a szerződéstervezetben, valamint az
ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban és
kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket
mindenben tudomásul vettük és elfogadjuk, a szerződés megkötésére
és teljesítésére vállalkozunk a Felolvasólapon megadott
ellenszolgáltatás ellenében.
*
cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerint:
*
mikrovállalkozás
*
kisvállalkozás
*
középvállalkozás
*
nem tartozik a törvény hatálya alá.*
…………, 20..…év …hó….nap
Cégszerű aláírás
* a megfelelő válasz aláhúzandó
3. sz. melléklet
az alvállalkozók és KAPACITÁSaiT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ szervezetek
megjelölése
A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és székhelye
A közbeszerzésnek a közreműködésével érintett rész(ek) megnevezése
A közbeszerzésnek a közreműködésével érintett rész(ek) %-os aránya
1.
2.
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet neve és székhelye
Azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet kapacitásaira (is)
támaszkodik (felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével)
1.
2.
A közbeszerzésnek azon részei(nek) megnevezése, melyek teljesítéséhez
a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben
alvállalkozók kerülnek igénybe vételre
A közbeszerzés értékének tíz %-át nem meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó neve és címe (amennyiben az alkalmassági
követelményeknek vele együttesen kíván megfelelni)
1.
2.
…………, 20..…év ……….. hó …….. nap.
Cégszerű aláírás
4. sz. melléklet
Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról
Alulírott ................................., mint a(z)
...................................................... képviseletére
jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunkkal szemben nem állnak
fenn a közbeszerzésekről szóló törvény 56.§ (1) bekezdés f) és i)
pontjaiban foglalt kizáró okok, melyek szerint közbeszerzési
eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
56. § (1)
f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési
eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták,
vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a
jogerősen megállapított időtartam végéig;
i)16 korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember
15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója
felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül
született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági
határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó
részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül
nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést
kötő fél a részére határidőben fizetett;
…………, 20..…év …hó….nap
Cégszerű aláírás
5. sz. melléklet
nYILATKOZAT
a Kbt. 56. § (1) kc) és (2) bekezdésében foglaltakról
Alulírott ................................., mint a(z)
...................................................... képviseletére
jogosult személy nyilatkozom, a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) alpontja
tekintetében kijelentjük, hogy az általunk képviselt vállalkozás olyan
társaságnak minősül, amely szabályozott tőzsdén nem jegyzett.
Kijelentjük, hogy az általunk képviselt társaságban az alábbi –
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja
szerinti definiált – tényleges tulajdonosok rendelkeznek tulajdonosi
részesedéssel:
Név
Lakcím
Kijelentjük, hogy az általunk képviselt társasággal szemben nem állnak
fenn a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok, továbbá
hogy társaságunkban az alábbiakban megjelölt jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek rendelkeznek 25%-ot
meghaladó részesedéssel.
25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni joggal vagy részesedéssel
rendelkező szervezet neve
25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni joggal vagy részesedéssel
rendelkező szervezet címe
Fent megjelölt szervezetek vonatkozásában a Kbt. 56. § (2)
bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
…………, 20..…év …hó….nap
………………………………..
Cégszerű aláírás
6. sz. melléklet
Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról Az alvállalkozók,
ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT MÁS SZERVEZET vonatkozásában
Alulírott ................................., mint a(z)
...................................................... képviseletére
jogosult személy nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe
vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti
kizáró okok hatálya alá.
…………, 20..…év …hó….nap
Cégszerű aláírás
7. sz. melléklet
nYILATKOZAT az árbevételről
Alulírott ................................., mint a(z)
...................................................... képviseletére
jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunk általános forgalmi adó
nélkül számított árbevétele az alábbiak szerint alakult:
Év
Teljes árbevétel
(Ft)
2010.
2011.
2012.
…………, 20..…év …hó….nap
Cégszerű aláírás
8. sz. melléklet
Referencia nyilatkozat
Teljesítés ideje
(év)
Szerződést kötő másik fél megnevezése
Szolgáltatás tárgya
Ellenszolgáltatás összege
Nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e?
(igen/nem)
A referenciát igazoló személy neve, elérhetősége
…………, 20..…év …hó….nap
………………………………..
Cégszerű aláírás
9. sz. melléklet
REFERENCIA IGAZOLÁS
(Referenciát adó által töltendő ki!)
1.
A referencia igazolást kiállító szervezet megnevezése:
2.
A referencia igazolást kiállító személy
a.
neve:
b.
beosztása:
c.
elérhetősége:
3.
A szolgáltatást teljesítő cég megnevezése:
4.
A teljesítés adatai:
a.
A szolgáltatás tárgya:
b.
A teljesítés ideje:
c.
Az ellenszolgáltatás összege:
i.
évek szerinti bontásban:
1.
20… év:
2.
20… év:
3.
20… év:
5.
Nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e:
……………, 20..……. év ………….… hó …..nap.
Cégszerű aláírás
(a referenciát kiállító részéről)
10. sz. melléklet
VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP
az ajánlati dokumentáció letöltéséről
Alulírott ……………………………………… (cég neve) …………………………… (címe) ezen
visszaigazolás BKV Zrt. Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Főosztály
részére történő megküldésével igazolom, hogy az
„Villamos,- és HÉV vonalak jelző- és biztosító-berendezéseihez
kapcsolódó zavar elhárítási munkák elvégzése”
(BKV Zrt. T-224/13.)
tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlati dokumentációt az
Ajánlatkérő honlapjáról letöltöttük.
 
Kapcsolattartó személy neve: ……………………………………………………………
Beosztása: ………………………………………………………………………………..
Postai címe: ………………………………………………………………………………
Telefax:……………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………………………………………..
E-mail: ……………………………………………………………………………………
 
 
……………….., 2013. …………..hó …………..nap
 
 
Cégszerű aláírás
11. számú melléklet
ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK, MŰSZAKI FELSZERELTSÉG ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
Eszköz neve
Eszköz funkciója
Tulajdon, vagy egyéb jogviszony
Alulírott ……………………………………… (cég neve) …………………………… (címe) mint a (z)
képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy a szerződés
teljesítése során a fent felsorolt eszközök folyamatos rendelkezésre
állását biztosítom.
……………………..20……hó…….nap
……………………………
Cégszerű aláírás
12. sz. melléklet
egyéb nyilatkozatok
Nyilatkozat A VÁLLALT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁRÓL
Alulírott ................................., mint a(z)
...................................................... képviseletére
jogosult személy nyilatkozom, hogy a teljesítésre vonatkozóan
*
a vállalt jótállás … hónap.
.
…………, 2012…év …hó….nap
………………………………..
Cégszerű aláírás
* minimum12 hónap
13. sz. melléklet
FELHASZNÁLANDÓ ANYAGOK MEGNEVEZÉSEI ÉS EGYSÉGÁRAI, REZSIÓRADÍJ
--------------------------------------------------------------
Megnevezés
Mennyiségi egység (Me)
Tapasztalati mennyiség (Me/év)
Egységár (Ft/Me)
Ajánlati érték az első 12 hónapra vonatkozóan (HUF)
A BKV Zrt. villamos vonalain, az egyes jelző-, és hírközlő
berendezésekhez kapcsolódó felső vezetéki oszlopokon, illetve a földbe
fektetett kábelhálózaton, kábelszekrényeken, jelzőárbocokon,
váltóállító szerkezeteken és alépítményeken történt káresemények
azonnali zavarelhárítása
Rezsióradíj
óra
3000
 
 
BrQ 7x1,5 mm2 jelzőkábel
m
10
 
 
BrQ 30x1,5 mm2 jelzőkábel
m
10
 
 
SzRMKTVM-J  5x4 mm2 kábel
m
30
 
 
BrQ 14x1,5 mm2 Bizt. Ber. jelzőkábel
m
10
 
 
HvrQ 5x4x0,8 kábel
m
10
 
 
H07V-K 1x16 mm2 Z/S kábel
m
10
 
 
NSGAFöu 1x120 mm2
m
50
 
 
SZRMKVM-J 48x1,5 mm2 jelzőkábel
m
10
 
 
NYY 7x1,5 mm2 kábel
m
40
 
 
NAYY-O 4x240 mm2
m
10
 
 
NAYY-O 4x95 mm2
m
10
 
 
NYY 4x35 mm2
m
10
 
 
SzRMKVM-J 4x1,5 mm2 vezeték
m
50
 
 
SzRMKVM-J 7x1,5 mm2 vezeték
m
200
 
 
Műanyag kábel védőlemez 1000x200x10 mm-es
db
10
 
 
Ø 63 mm KPE védőcső
m
200
 
 
Ø 110 mm KPE védőcső
m
100
 
 
Ø 40 mm-es acélcső
m
10
 
 
¾ collos horganyzott vascső
m
10
 
 
Acél cső Ø 100 mm
m
10
 
 
Tokozott posta cső szürke Ø 110 mm
m
10
 
 
MÜ II 48 védőcső
m
40
 
 
Kábel védőlemez UNIVOLT KPL 120
db
10
 
 
Műanyag gégecső Ø 50 mm lépésálló
m
40
 
 
N1-es felső vaskeret, aknakeret 1030x880 mm
db
5
 
 
N1-es aknatető 1015x865 mm
db
5
 
 
Vilati II aknakeret
db
5
 
 
Vilati II aknatető
db
5
 
 
Vilati I aknakeret
db
5
 
 
Vilati I aknatető
db
5
 
 
Vilati I Erősített aknatető 20 t
db
2
 
 
N1 nagyteherbírású aknakeret
db
2
 
 
N1 nagyteherbírású aknatető 40 t
db
2
 
 
Kisméretű téglaválasztó téglának
db
50
 
 
Natúr bányahomok
m3
10
 
 
Alépítmény átjárhatóság biztosítása mosatással
db
20
 
 
GANZ erősáramú XJ mágnes kapcsoló V/3
db
10
 
 
GANZ erősáramú XJ mágnes kapcsoló VII/3
db
10
 
 
GANZ erősáramú XJ mágnes kapcsolóhoz "U" tekercs
db
10
 
 
GANZ erősáramú XJ mágnes kapcsolóhoz "S" tekercs
db
10
 
 
Chembre sínkontaktus készlet
db
10
 
 
Szekrény zár egységkulcsos
db
10
 
 
Rugós zsanér
db
4
 
 
Egység zár ∆ egységkulcsos
db
4
 
 
Túlfeszültség levezető PSP 1/10/III gyártó
db
4
 
 
120 mm2 zárt réz saru
db
4
 
 
Munkavezeték szorító 2 csavaros
db
5
 
 
Támszigetelő ETA12, IVEP 12 A és B
db
5
 
 
Rúdföldelő 3m hosszú, Ø 20 mm tüzihorganyzott
db
5
 
 
Tartósodrony átszereléséhez üvegszálas szigetelő, feszítő M16 jobbos
balos
db
5
 
 
Kötegelő műanyag UV álló Thomas Betts
db
50
 
 
Távtartó szigetelt a tartósodronyok közé szigetelő anyagból
db
5
 
 
Leválasztó transzformátor 230V/230 AC
db
1
 
 
Tartóhorog R tip. oszlopra
db
10
 
 
Vezeték tartósodrony --- alakban 35 mm2 horganyzott, szigetelővel,
feszítővel kompletten
db
5
 
 
Vezeték tartósodrony --< alakban 35 mm2 horganyzott, szigetelővel,
feszítővel kompletten
db
5
 
 
Vezeték tartósodrony >---< alakban 35 mm2 horganyzott, szigetelővel,
feszítővel kompletten
db
5
 
 
PVC jelzőszalag az MSZ 7487/2-80 szerint.
m
100
 
 
240 mm2 szakadófejes kábeltoldó
db
4
 
 
Lv 8 mm durva vaslemez
db
1
 
 
Elosztó szekrény Csatári Plast PVT 3030 nem átlátszó fedlap
db
2
 
 
Biztosítóék szekrény Csatári Plast PVT 1530 átlátszó fedlap
db
2
 
 
Siemens biztosíték aljzata betéttel 750 VDC
db
4
 
 
GD Kiöntős kábelösszekötő különböző kábel típusokhoz 150 mm2-ig
db
4
 
 
Szig. Kábel Leágazó150 mm2-ig
db
2
 
 
Melegzsugor összekötő szerelvény 150 mm2-ig
db
2
 
 
Alapozó festék
kg
4
 
 
Fedő festék TRINAT
kg
4
 
 
Töltő föld

4
 
 
Térkő

2
 
 
Bejelentkező áramkör
db
2
 
 
ACIDAX kötődoboz
db
4
 
 
Szerelési segédanyag
készlet
1
 
 
Hengerelt aszfalt AC11

4
 
 
Beton C 16/24 kk

10
 
 
Öntött aszfalt

15
 
 
Aszfalt és sitt elszállítása megsemmisítésre

20
 
 
Lerakóhelyi díj
alkalom
10
 
 
Összesen
 
 
 
…………….Ft/12 hó
 
Megnevezés
Mennyiségi egység (Me)
Tapasztalati mennyiség (Me/év)
Egységár (Ft/Me)
Ajánlati érték az első 12 hónapra vonatkozóan (HUF)
A BKV Zrt. HÉV vonalain, az egyes jelző-, és hírközlő berendezésekhez
kapcsolódó felső vezetéki oszlopokon, illetve a földbe fektetett
kábelhálózaton, kábelszekrényeken, jelzőárbocokon, váltóállító
szerkezeteken és alépítményeken történt káresemények azonnali
zavarelhárítása
Rezsióradíj
óra
3000
 
 
SzRMKVM-J (BrQ) 7x1,5 mm2 jelzőkábel
m
500
 
 
SzRMKVM-J (BrQ) 10x1,5 mm2 jelzőkábel
m
300
 
 
SzRMKVM-J (BrQ) 14x1,5 mm2 jelzőkábel
m
200
 
 
SzRMKVM-J (BrQ) 30x1,5 mm2 jelzőkábel
m
200
 
 
SzRMKVM-J (BrQ) 48x1,5 mm2 jelzőkábel
m
800
 
 
AJ -02YSF (L) 2YD2Y (HvrQ) 5x4x0,8 kábel
m
200
 
 
AJ -02YSF (L) 2YD2Y (HvrQ) 10x4x0,8 kábel
m
200
 
 
AJ -02YSF (L) 2YD2Y (HvrQ) 15x4x0,8 kábel
m
200
 
 
AJ -02YSF (L) 2YD2Y (HvrQ) 5x4x1,5 kábel
m
200
 
 
Kábel védőlemez 1000x200x10 mm-es
db
40
 
 
Ø 63 mm KPE védőcső
m
200
 
 
Ø 110 mm KPE védőcső
m
300
 
 
Acél cső Ø 100 mm
m
40
 
 
Kábel védőlemez 1000x200x10 mm-es
db
10
 
 
Kábel védőlemez UNIVOLT
db
10
 
 
N1-es felső vaskeret, aknakeret 1030x880 mm
db
15
 
 
N1-es aknatető 1015x865 mm
db
15
 
 
Vilati II aknakeret
db
5
 
 
Vilati II aknatető
db
5
 
 
Vilati I aknakeret
db
5
 
 
Vilati I aknatető
db
5
 
 
Erősített aknatető
db
3
 
 
N1 nagyteherbírású aknakeret
db
3
 
 
N1 nagyteherbírású aknatető 40 t
db
3
 
 
Aknatető (egyedi méretű)
db
5
 
 
Aknakeret (egyedi méretű)
db
5
 
 
Kisméretű téglaválasztó téglának
db
400
 
 
Natúr bányahomok
m3
25
 
 
Alépítmény átjárhatóság biztosítása mosatással
db
5
 
 
Tartóhorog
db
20
 
 
Vezeték tartósodrony --- alakban 35 mm2 horganyzott, szigetelővel,
feszítővel kompletten
db
4
 
 
Vezeték tartósodrony --< alakban 35 mm2 horganyzott, szigetelővel,
feszítővel kompletten
db
4
 
 
Vezeték tartósodrony >---< alakban 35 mm2 horganyzott, szigetelővel,
feszítővel kompletten
db
4
 
 
Tartósodrony átszereléséhez szigetelő, feszítő
db
5
 
 
UV álló kábelkötegelő
db
1000
 
 
PVC jelzőszalag
m
1000
 
 
GD Kiöntős kábelösszekötő
db
3
 
 
Melegzsugor összekötő szerelvény
db
5
 
 
Kábelvédő tégla
db
500
 
 
Szekrény zár
db
10
 
 
Rugós zsanér
db
5
 
 
Távtartó szigetelt a tartósodronyok közé
db
5
 
 
Alapozó festék
l
20
 
 
Fedő festék
l
20
 
 
Töltő föld
m3
25
 
 
Térkő
m2
20
 
 
Szerelési segédanyag
készlet
10
 
 
Hengerelt aszfalt
m2
50
 
 
Beton
m3
30
 
 
Öntött aszfalt
m3
25
 
 
Aszfalt és sitt elszállítása megsemmisítésre
m3
50
 
 
Lerakóhelyi díj
alkalom
10
 
 
Összesen
 
 
 
…………………..Ft/12 hónap
Mindösszesen
 
 
 
……………….Ft/12 hónap