AD „Tilia“ Bilans Stanja Na Dan 31122008 Godine AD

AD „Tilia“ Bilans Stanja Na Dan 31122008 Godine AD

DESCARGAR PDF

A.D. „Tilia“
Bilans stanja na dan 31.12.2008. godine A.D. "Tilia"
AKTIVA
PASIVA
1.
Gotovina
220000
1.
Obaveze za poreze
100000
2.
Kupci
100000
2.
Dobavljači
400000
3.
Materijal
180000
3.
Kratkoročni krediti
500000
4.
Gotovi proizvodi
320000
Kratkoročne obaveze
1000000
I Obrtna imovina
820000
4.
Dugoročni krediti
800000
5.
Oprema
800000
I Ukupne obaveze
1800000
6.
Građevinski objekti
1000000
5.
Rezerve
300000
7.
Učešća
200000
6.
Akcijski kapital
880000
8.
Koncesije
160000
 

 
 
II Stalna imovina
2160000
II Sopstveni kapital
1180000
Ukupna aktiva
2980000
Ukupna pasiva
2980000
gotovina
7,38%
kratkoročne obaveze
33,56%
potraživanja
3,36%
dugoročne obaveze
26,85%
zalihe
16,78%
sopstveni kapital
39,60%
stalna imovina
72,48%
Dugoročna sredstva
2160000
Dugoročni izvori
1980000D.O.O. „Enel“
Bilans stanja na dan 31.12.2008. godine D.O.O. "Enel"
AKTIVA
PASIVA
1.
Gotovina
180000
1.
Obaveze za zarade
200000
2.
Kupci
500000
2.
Dobavljači
600000
3.
Materijal
320000
3.
Kratkoročni krediti
1300000
4.
Gotovi proizvodi
280000
Kratkoročne obaveze
2100000
I Obrtna imovina
1280000
4.
Dugoročni krediti
200000
5.
Oprema
1200000
I Ukupne obaveze
2300000
6.
Građevinski objekti
600000
5.
Neraspoređena dobit
180000
7.
Zemljište
500000
6.
U deli
1100000
II Stalna imovina
2300000
II Sopstveni kapital
1280000
Ukupna aktiva
3580000
Ukupna pasiva
3580000
gotovina
5,03%
kratkoročne obaveze
58,66%
potraživanja
13,97%
dugoročne obaveze
5,59%
zalihe
16,76%
sopstveni kapital
35,75%
stalna imovina
64,25%
Dugoročna sredstva
2300000
Dugoročna imovina
1480000