2 Ủ Y BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

2 Ủ Y BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

DESCARGAR PDF

2
Ủ Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
C ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /2021/QĐ-UBND
Nghệ An, ngày tháng năm 2021
 
DỰ THẢO
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà
ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh
Nghệ An
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 17 tháng 12 năm 2001; Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22
tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và
chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và
chữa cháy;
Căn cứ Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ
Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng
cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng
cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và
chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và
chữa cháy;
Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số
/TTr-CAT-PC07-PV01 ngày tháng năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định điều kiện an toàn
phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản
xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2021.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp
tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ
quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục C07, Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh