10 APSTIPRINĀTS Ar Valsts Akciju Sabiedrības “Latvijas Dzelzceļš”

10 APSTIPRINĀTS Ar Valsts Akciju Sabiedrības “Latvijas Dzelzceļš”

DESCARGAR PDF

10
APSTIPRINĀTS
============
ar valsts akciju sabiedrības
“Latvijas dzelzceļš” Valdes
2017. gada 22.marta
lēmumu Nr. VL- VL-7/45
Valdes reglaments
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Valdes 13.04.2018. lēmumu
Nr.VL-9/31)
I Vispārīgie noteikumi
----------------------
1. Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk -
Sabiedrība) Valdes reglaments (turpmāk - Reglaments) nosaka
Sabiedrības Valdes (turpmāk - Valde) iekšējās kārtības un darbības
noteikumus.
2. Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv
Sabiedrību. Valdes locekļi pārstāv Sabiedrību kopīgi. Valde pārzina un
vada Sabiedrības lietas. Tā atbild par Sabiedrības komercdarbību, kā
arī par likumam atbilstošu grāmatvedību. Valde pārvalda Sabiedrības
mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, Sabiedrības
statūtiem (turpmāk – Statūti), padomes un akcionāru sapulces lēmumiem.
3. Valde Sabiedrības ikdienas lietu pārzināšanu un darījumu slēgšanu
uztic Valdes koleģiālai izpildinstitūcijai - Prezidentu padomei, kas
darbojas saskaņā ar Valdes apstiprinātu Prezidentu padomes nolikumu un
pilnvarojumu Prezidentu padomei un/vai tās locekļiem atsevišķi.
II Valdes sastāvs
4. Valdes locekļus un Valdes priekšsēdētāju amatā ievēlē uz pieciem
gadiem Sabiedrības padome (turpmāk – Padome). Valdes skaitlisko
sastāvu nosaka Statūti.
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Valdes 13.04.2018. lēmumu
Nr.VL-9/31)
5. Valdes locekli var atsaukt Padome, ja tam ir svarīgs iemesls, kā
arī citos likumā paredzētajos gadījumos. Par svarīgu iemeslu jebkurā
gadījumā uzskatāma pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai
nepienācīga izpilde, nespēja vadīt Sabiedrību, kaitējuma nodarīšana
Sabiedrības interesēm, kā arī padomes lēmums par uzticības zaudēšanu.
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Valdes 13.04.2018. lēmumu
Nr.VL-9/31)
6. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Sabiedrībai paziņojumu
par Valdes locekļa amata atstāšanu.
7. Izmaiņas Valdes sastāvā un pārstāvības tiesībās Valde piesaka
komerceģistra iestādei, iesniedzot Valdes locekļu sarakstu un
attiecīgo Padomes un Sabiedrības akcionāru sapulces (turpmāk –
Akcionāru sapulce) lēmumu vai Valdes locekļa paziņojumu.
8. Valdes priekšsēdētājs vada Valdes darbu un Valdes sēdes.
9. Valdes priekšsēdētāja pienākumus viņa ilgstošas prombūtnes
(atvaļinājums, komandējums, slimība) laikā pilda Valdes priekšsēdētāja
nozīmēts Valdes loceklis.
III Valdes kompetence
10. Valde izskata visus jautājumus, kas tiek gatavoti tālākai
iesniegšanai Padomei, Akcionāru sapulcei vai Ministru kabinetam kā
Sabiedrības augstākai lēmējinstitūcijai atbilstoši Padomes, Akcionāru
sapulces lēmumiem, Statūtiem, Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likumam vai, ja atbilstoši citiem
tiesību aktiem nepieciešams saņemt citas kompetentas valsts
institūcijas (amatpersonas) atļauju/piekrišanu.
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Valdes 13.04.2018. lēmumu
Nr.VL-9/31)
11. Tikai Valdei ir tiesības:
11.1. lemt par rezultātiem iepirkumos, kas veikti saskaņā ar Publisko
iepirkumu likumu vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likumu;
11.2. apstiprināt Prezidentu padomes nolikumu;
11.3. lemt par Prezidenta un Viceprezidentu iecelšanu amatā,
disciplinārsoda uzlikšanu tiem, kā arī lemt par Prezidenta un
Viceprezidentu atbrīvošanu no amata;
11.4. apstiprināt “Latvijas dzelzceļš” koncerna sabiedrību ar
ierobežotu atbildību pārvaldes politiku un citas koncerna politikas,
koncerna stratēģijas un koncerna biznesa plānus;
11.5. izsniegt pilnvarojumu Prezidentu padomes locekļiem Sabiedrības
pārstāvībai, lietu pārzināšanai, vadībai un darījumu slēgšanai;
11.6. izskatīt jautājumus par dāvinājuma (ziedojuma) piešķiršanu, ja
saskaņā ar ārējiem tiesību aktiem dāvinājuma (ziedojuma) piešķiršanai
ir nepieciešams saņemt citas kompetentas valsts institūcijas
(amatpersonas) atļauju/piekrišanu;
11.7. apstiprināt Valdes reglamentu;
11.8. apstiprināt Sabiedrības ikgadējo budžetu;
11.9. pieņemt lēmumu atbilstoši likumam Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā par jautājumiem, kas saistīti ar
publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu personu īpašumā,
lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām, vai
apgrūtināšanu ar lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu
sadalīšanu.
12. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus jebkurā Sabiedrības darbības
jautājumā, izņemot tos, kuros lēmumus saskaņā ar likumu un Sabiedrības
statūtiem pieņem attiecīgi Padome, Akcionāru sapulce vai Ministru
kabinets.
13. Valde saskaņā ar Satiksmes ministrijas Valsts kapitāla daļu
pārvaldes kārtību katru ceturksni sniedz rakstveida ziņojumu saskaņā
ar noteiktajām atskaites formām par savu darbību kapitāla daļu
turētājam.
14. Valde atbilstoši Komerclikuma 311.pantam reizi ceturksnī sniedz
rakstveida ziņojumu par savu darbību Padomei, bet gada beigās —
Akcionāru sapulcei. Ziņojumā atspoguļo Sabiedrības komercdarbības
rezultātus, Sabiedrības saimniecisko stāvokli, rentabilitāti,
apgrozījumu un vērtspapīru kustību, apstākļus, kas var ietekmēt
Sabiedrības saimniecisko stāvokli, plānoto Sabiedrības komercdarbības
politiku nākamajā pārskata periodā. Valde informē Padomi arī par
citiem nozīmīgiem Sabiedrības darbības aspektiem.
15. Pēc pārskata gada beigām Valde sastāda un paraksta Sabiedrības
gada pārskatu, Valdes ziņojumu un Valdes priekšlikumu par peļņas
izlietošanu un nekavējoties iesniedz to revidentam un Padomei.
16. Pēc revidenta atzinuma un Padomes ziņojuma saņemšanas Valde sasauc
kārtējo Akcionāru sapulci.
17. Valdei ir tiesības katrā laikā pieprasīt no Prezidentu padomes
pārskatu par Sabiedrības stāvokli.
IV Sabiedrības pārstāvība un dokumentu parakstīšanas kārtība
18. Valde visus dokumentus un darījumus paraksta tikai kopīgi.
19. Valdes priekšsēdētājs rakstisku saskaņojumu uz Satiksmes
ministrijas sagatavota un citā institūcijā iesniegšanai paredzēta
dokumenta, ja tāds nepieciešams, veic, ievērojot kopīgās pārstāvības
kārtību, tas ir, saskaņojumu iepriekš izskatot Valdē un saņemot Valdes
pilnvarojumu.
20. Valdes priekšsēdētājs vai tā prombūtnē cits Valdes loceklis ir
pilnvarots Valdes vārdā parakstīt paziņojumu par Akcionāru sapulces
sasaukšanu un pavadvēstuli par Akcionāru sapulcei paredzēto materiālu
nosūtīšanu, ja materiāli tiek nosūtīti atsevišķi, kā arī Padomes
lēmuma projekta paskaidrojuma rakstu un vēstuli Padomei par darba
kārtības jautājuma iekļaušanu Padomes sēdes darba kārtībā un Padomes
sēdē izskatāmo materiālu nosūtīšanu.
21. Pamatojoties uz Valdes izdoto pilnvarojumu, kā arī šajā Reglamentā
īpaši neatrunātajos gadījumos, Sabiedrību pārstāv un darījumus, kā arī
citus dokumentus paraksta Prezidentu Padomes locekļi ar
pārpilnvarojuma tiesībām.
V Valdes locekļa tiesības, pienākumi un atbildība
22. Valdes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam
saimniekam. Valdes locekļi solidāri atbild par zaudējumiem, ko tie
nodarījuši Sabiedrībai. Valdes loceklis neatbild saskaņā ar šī punkta
otro teikumu, ja pierāda, ka rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks.
Valdes locekļi neatbild par Sabiedrībai nodarīto zaudējumu, ja
rīkojies labā ticībā saskaņā ar Padomes, Akcionāru sapulces vai
kapitāla daļu turētāja (vai pārstāvja) likumīgu lēmumu. Tas, ka Padome
apstiprinājusi Valdes rīcību, neizslēdz Valdes locekļu atbildību
Sabiedrības priekšā.
23. Valdes loceklis bez Padomes piekrišanas nedrīkst: būt par
komplementāru personālsabiedrībā vai dalībnieku (akcionāru) ar papildu
atbildību kapitālsabiedrībā, kas darbojas Sabiedrības komercdarbības
jomā; savā vai trešās personas vārdā vai labā slēgt darījumus
Sabiedrības komercdarbības jomā; būt par citas sabiedrības Valdes
locekli, kura darbojas Sabiedrības komercdarbības jomā, izņemot
gadījumus, kad Sabiedrība ar šo citu sabiedrību ietilpst vienā
koncernā. Ja Sabiedrības Valdes loceklis pārkāpj šī punkta pirmā
teikuma noteikumus, Sabiedrībai ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību
vai attiecīgo darījumu atzīšanu par tādiem, kas noslēgti Sabiedrības
vārdā, un gūtā ienākuma vai prasījuma tiesību uz to nodošanu
Sabiedrībai. Šī punkta otrajā teikumā minētie prasījumi noilgst triju
mēnešu laikā no dienas, kad pārējie Valdes locekļi vai Padomes locekļi
ir uzzinājuši par konkurences aizlieguma pārkāpumu, bet ne vēlāk kā
piecu gadu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas.
Akcionāru sapulce var atbrīvot Valdes locekļus no atbildības vai
pieņemt lēmumu par izlīguma slēgšanu tikai par viņu faktiski veiktu
konkrētu Akcionāru sapulcē atklātu rīcību, kuras rezultātā Sabiedrībai
nodarīts zaudējums. Akcionāru sapulces lēmums par gada pārskata
apstiprināšanu pats par sevi neatbrīvo Valdes locekļus no atbildības
par viņu rīcību attiecīgajā pārskata periodā.
24. Valdes loceklis savā darbībā ievēro Komerclikuma noteikumus
attiecībā uz ierobežojumiem darījumu slēgšanai un likumā Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā noteiktos
ierobežojumus.
25. Atlīdzības apmēru Valdes locekļiem nosaka Padome atbilstoši spēkā
esošajiem tiesību aktiem.
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Valdes 13.04.2018. lēmumu
Nr.VL-9/31)
VI Valdes sēžu norise
26. Valde notur kārtējās un ārkārtas Valdes sēdes. Valdes sēdes
parasti notiek Sabiedrības juridiskajā adresē - Rīgā, Gogoļa ielā 3.
Kārtējās Valdes sēdes parasti tiek noturētas saskaņā ar apstiprināto
Valdes ceturkšņa darba plānu (44. punkts). Kārtējās Valdes sēdes
sasauc Valdes priekšsēdētājs un izziņo Valdes sekretāre. Ārkārtas
Valdes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, ja to pieprasa Padome,
kapitāla daļu turētāja pārstāvis, jebkurš no Valdes locekļiem vai
Prezidentu padome.
27. Ja Sabiedrības zaudējumi pārsniedz pusi no Sabiedrības
pamatkapitāla vai arī Sabiedrībai ir ierobežota maksātspēja,
konstatētas vai draud iestāties maksātnespējas pazīmes, Valde par to
ziņo Padomei un sasauc ārkārtas Akcionāru sapulci, kurā sniedz
paskaidrojumus.
28. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no
Valdes locekļiem. Ja Valdes sastāvā ir mazāk locekļu nekā paredzēts
statūtos, kvorums nosakāms pēc statūtos noteiktā Valdes locekļu
skaita.
29. Katram Valdes loceklim ir viena balss, tomēr balsošana notiek,
ievērojot šādus noteikumus:
29.1. Izlemjot jautājumus, kas saistīti ar Sabiedrības pārvaldības
funkcijas realizēšanu, Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo
Valdes locekļu balsu vairākumu.
29.2. Izlemjot jautājumus, kas saistīti ar Sabiedrības pārstāvības
funkcijas realizēšanu, Valde pieņem lēmumus visiem Valdes locekļiem
piedaloties jautājuma apspriešanā un visiem Valdes locekļiem balsojot
“par”.
30. Valdes loceklis var piedalīties Valdes sēdē vai atsevišķa
jautājuma izlemšanā klāt neesot, ja izmantotie sakaru līdzekļi pieļauj
Valdes loceklim vienlaikus piedalīties jautājuma apspriešanā un lēmuma
pieņemšanā un, ja šī darbība ir attiecīgi dokumentāli fiksēta sēdes
protokolā.
31. Valdes sēdes parasti ir slēgtas. Tajās piedalās Valdes locekļi un
uzaicinātās personas. Uzaicinātajām personām Valdes sēdē balss tiesību
nav. Valdes sēdē ir pienākums piedalīties Prezidentam vai/un
Prezidenta nozīmētam Viceprezidentam. Valdes sēdes var būt atklātas,
ja par to lemj visi sēdē klātesošie Valdes locekļi un sēdē paredzēts
izskatīt jautājumus, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju.
32. Valdes sēdes vada Valdes priekšsēdētājs vai Valdes priekšsēdētāja
nozīmēts Valdes loceklis, ja Valdes priekšsēdētājs ir prombūtnē.
VII Dokumentu izstrādāšana Valdei
33. Valdes lēmumu projekti tiek izstrādāti elektroniski Dokumentu
pārvaldības sistēmā (DPS) izstrādātāja (direkcijas, ģenerāldirekcijas
struktūras vai struktūrvienības, turpmāk - Struktūra) mapē.
34. Valdes lēmumu projektam DPS pievieno anotāciju, kurā apraksta
patreizējo situāciju, kuras risināšanai lēmuma projekts izstrādāts
(lēmuma nepieciešamības pamatojums, t.sk. ekonomiskais, prognoze par
iespējamām sekām šī lēmuma pieņemšanas un nepieņemšanas gadījumā), lēmuma
mērķi un būtību, norāda tiesību aktu vai dokumentu, kas nosaka lēmuma
sagatavošanas kārtību, apraksta lēmuma ietekmi uz budžetu un naudas
plūsmu (ja ir), kā arī lēmuma izpildes nodrošināšanai nepieciešamos
pasākumus. Ja nepieciešams, anotācijai pievieno citus materiālus, kuri
paskaidro attiecīgā lēmuma pieņemšanas pamatojumu. Valdes lēmuma
projektam pievieno pielikumu, ja tāds nepieciešams un ir pieminēts
Valdes lēmuma projektā.
35. Valdes lēmuma projekts tiek saskaņots un anotācijas parakstītas
elektroniski DPS. Saskaņošana un parakstīšana DPS notiek,
identificējot parakstītāju un nodrošinot elektroniskā dokumenta
autentiskumu (tā saucamais iekšējais elektroniskais paraksts).
36. Valdes lēmuma projekta izstrādātāja Struktūras vadītājs
elektroniski DPS saskaņo lēmuma projektu ar ieinteresētajām
Sabiedrības Struktūrām sekojošā kārtībā:
36.1. dokumenta izstrādātāja Struktūras vadītājs;
36.2. Struktūras/-u vadītājs, kura (kuru) kompetencē ietilpst
risināmais jautājums;
36.3. Juridisko un administratīvo lietu direktors;
36.4. Prezidents vai Viceprezidents atbilstoši noteiktajai pārvaldības
jomai, ja attiecīgais jautājums iepriekš nav izskatīts Prezidentu
padomē.
37. Valdes lēmumā, ja tas satur kādu uzdevumu, norādāma persona, kurai
tas uzdots (ja tas jau skaidri neizriet no Valdes lēmuma dotā uzdevuma
satura).
38. Ja Valdes lēmums un/vai tā pielikums satur ierobežotas pieejamības
informāciju - LDZ klasificētu komercnoslēpumu vai fizisko personu
datus:
38.1. DPS tiek ievietots Valdes lēmuma projekts, norādot lēmuma
nosaukumu un atklājot lēmuma tekstu (punktus), kas nesatur ierobežotas
pieejamības informāciju un ar kuriem attiecīgajai informācijai tiek
piešķirts ierobežotas pieejamības statuss un noteikts personu loks,
kam ir piekļuves tiesības. Lēmuma tekstu (punktus), kas satur
ierobežotas pieejamības informāciju aizstāj ar ierakstu ”Ierobežotas
pieejamības informācija”, saglabājot lēmuma oriģināla numerāciju. DPS
ievieto lēmuma projekta anotāciju, ciktāl tā nesatur ierobežotas
pieejamības informāciju. Valdes lēmuma projekta ar pielikumiem un
anotācijas pilna teksta saskaņošana un parakstīšana notiek papīra
veidā.
38.2. ja Valdes lēmumā nav ietverta ierobežotas pieejamības
informācija, bet tā ir ietverta tikai pielikumā/-os, DPS tiek
ievietots Valdes lēmuma projekts ar anotāciju, bet pielikuma/-u
saskaņošana un parakstīšana notiek papīra veidā.
38.3. atbildīgais darbinieks, kas izstrādā (iniciē) 38.1. un
38.2.punktā minētos dokumentus, kas saskaņoti un parakstīti papīra
veidā, iesniedz tos Valdes sekretārei.
38.4. Valdes sekretāre nodrošina 38.3. punktā noteiktā kārtībā
iesniegto dokumentu izsniegšanu slēgtā veidā Valdes sēdē Valdes
locekļiem.
VIII Valdes sēžu darba kārtība
39. Valdes sēdes notiek saskaņā ar attiecīgajā Valdes sēdē
apstiprināto sēdes darba kārtību.
40. Valdes sēdes darba kārtībā tiek ietverti jautājumi, kas Sabiedrībā
noteiktā kārtībā ievietoti un saskaņoti DPS mapē “Lēmumu projekti” ne
vēlāk kā vienu dienu pirms 41. punktā minētā termiņa. Ja izskatāmo
jautājumu materiāli netiek iesniegti savlaicīgi vai izstrādāti
nepilnīgi, jautājums Valdes sēdes darba kārtībā var netikt iekļauts.
41. Valdes sēdes darba kārtību un izskatāmo jautājumu materiālu pilnu
komplektu Valdes sekretāre ievieto DPS Valdes e-mapē ne vēlāk kā divas
dienas pirms sēdes. Steidzamības kārtā izskatāmie Valdes sēdes
materiāli tiek ievietoti Valdes e-mapē ne vēlāk kā vienu dienu pirms
sēdes.
42. Valdes locekļi un Sabiedrības darbinieki atbilstoši Sabiedrībā
noteiktām piekļuves tiesībām var iepazīties ar Valdes sēdes
materiāliem DPS Valdes e-mapē vai pie Valdes sekretāres.
43. Valdes locekļi par savu nepiedalīšanos Valdes sēdē informē Valdes
priekšsēdētāju un Valdes sekretāri.
44. Valdes darba plānu nākamajam ceturksnim apstiprina ceturkšņa
pēdējā mēneša pēdējā Valdes sēdē.
IX Valdes lēmumu noformēšana un izpildes kontrole
45. Valdes sēdē pieņemtos lēmumus ieraksta sēdes protokolā. Valdes
sēdes protokolē Valdes sekretāre.
46. Protokolā norāda: Sabiedrības firmu; Valdes sēdes norises vietu,
datumu un laiku; Valdes locekļus un citas personas, kas piedalās sēdē;
darba kārtības jautājumus; pieņemto lēmumu katrā jautājumā ;
balsošanas rezultātus, fiksējot katra Valdes locekļa balsojumu "par"
vai "pret" par katru lēmumu; citu informāciju, ko Valdes loceklis
pieprasa iekļaut protokolā vai kas nepieciešama, lai precīzi
atspoguļotu Valdes sēdes norisi. Ja Valdes loceklis nepiekrīt Valdes
lēmumam un balso pret to, pēc šā Valdes locekļa pieprasījuma, viņa
atšķirīgais viedoklis ierakstāms Valdes sēdes protokolā. Valdes sēžu
protokolus paraksta Valdes priekšsēdētājs, protokolētājs un visi
Valdes locekļi, kas piedalās sēdē. Ja Valdes loceklim ir iebildumi par
Valdes sēdes protokola tekstu, protokols ir jāparaksta ar piezīmēm.
47. Ja Sabiedrības intereses saduras ar kāda Valdes locekļa vai
saistītās personas interesēm, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei,
laulāto vai svaini līdz pirmajai svainības pakāpei vai persona, ar
kuru viņam ir kopīga saimniecība, jautājumu izlemj Valdes sēdē, kurā
ieinteresētajam Valdes loceklim nav balsstiesību, un tas ierakstāms
Valdes sēdes protokolā. Valdes loceklim ir pienākums par šīm interesēm
paziņot pirms Valdes sēdes sākuma. Valdes loceklim ir aizliegts,
pildot amata pienākumus, sagatavot vai izdot administratīvos aktus,
veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt
līgumus vai veikt citas darbības, kurās šī amatpersona, tās radinieki
vai darījumu partneri ir personiski vai mantiski ieinteresēti. Valdes
loceklis, kas pārkāpj šīs prasības, atbild par Sabiedrībai
nodarītajiem zaudējumiem.
48. Valdes sēdē pieņemtos lēmumus Valdes sekretāre noformē papīra
lēmuma veidā, izdrukājot tos no DPS uz veidlapas, un tos paraksta visi
Valdes locekļi.
49. Ja pie Valdes lēmuma tiek pievienoti pielikumi ar Struktūras
vadītāja parakstu, tad noformēts pielikuma oriģināls papīra formā ar
klāt pievienotu saskaņošanas vēsturi, kas izdrukāta no DPS, vienā
eksemplārā iesniedzams Valdes sekretārei.
50. Valdes sēdē pieņemtie lēmumi stājās spēkā ar to pieņemšanas dienu,
ja Valdes lēmumā vai sēdes protokolā nav noteikts citādi.
51. Valdes sekretāre Valdes sēdes protokolu noformē piecu darba dienu
laikā. Steidzamības gadījumā sēžu protokoli tiek noformēti divu dienu
laikā. Parakstīti Valdes lēmumi un protokoli ieskanēti tiek ievietoti
DPS.
52. Valdes sekretāre Valdes sēžu protokolu kopijas pēc pieprasījuma
izsniedz visiem Valdes locekļiem zināšanai.
53. Valdes sēžu protokolu izrakstus un lēmumus (neapliecinātas
kopijas) pēc nepieciešamības uzaicinātajām personām un lēmumu
izpildītājiem izsniedz Valdes sekretāre. Pēc atsevišķa pieprasījuma
Valdes sekretāre izsniedz Valdes lēmuma vai protokola apliecinātu
atvasinājumu.
54. Valdes sēžu protokolu un lēmumu oriģināli, un to pielikumi
glabājas pie Valdes sekretāres līdz to nodošanai arhīvā likumā
noteiktā kārtībā. Ar Valdes sēžu protokoliem un lēmumiem var
iepazīties pie Valdes sekretāres.
55. Valdes lēmuma izpildi kontrolē Valdes lēmumā norādītā persona vai
cita persona, kas nosakāma, vadoties no Valdes lēmuma satura. Šaubu
gadījumā Valdes lēmumu izpildi kontrolē Prezidentu padome.
56. Valdes lēmumi ir obligāti visiem Sabiedrības darbiniekiem.
X Valdes sekretāre
57. Valdes sekretāres darbības pamatā ir darba līgums, amata apraksts,
šis Reglaments, Statūti un spēkā esošie tiesību akti.
58. Valdes sekretāre piedalās Valdes sēdēs, protokolē Valdes sēžu
gaitu un noformē Valdes protokolus, lēmumus un izrakstus. Protokolējot
Valdes sēdes, Valdes sekretāre var izmantot diktofonu vai citu audio
skaņu fiksējošu tehnisko ierīci.
59. Valdes sekretāre apliecina Valdes dokumentu kopiju, norakstu un
izrakstu pareizību.
60. Valdes sēžu protokolu un lēmumu reģistru Valdes sekretāre gada
beigās izdrukā no DPS un kārto Valdes dokumentu lietvedību atbilstoši
Sabiedrībā noteiktajai kārtībai.
61. Valdes sekretāre ir atbildīga par precīzu Valdes sēžu gaitas
atspoguļošanu protokolos, par protokolu un lēmumu savlaicīgu
noformēšanu un izsūtīšanu.
62. Valdes sekretāre nodrošina, ka līdz nākamā mēneša pirmajam datumam
Valdes priekšsēdētājam tiek elektroniski iesniegta informācija par
iepriekšējā mēnesī notikušajām Valdes sēdēm un Valdes sēdēs
pieņemtajiem lēmumiem. Valdes priekšsēdētājs vai pēc Valdes
priekšsēdētāja norādījuma Valdes sekretāre informāciju par iepriekšējā
mēnesī notikušajām Valdes sēdēm un Valdes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem
līdz kalendārā mēneša piektajam datumam elektroniski iesniedz kapitāla
daļu turētājam un atbildīgajam darbiniekam.
63. Personāla direkcija informāciju par Valdes locekļa plānoto
komandējumu iesniedz rakstiski vai elektroniski (nosūtot informāciju
Kapitāla daļu turētājam un atbildīgajam darbiniekam) ne vēlāk kā trīs
kalendārās dienas pirms komandējuma.
64. Valdes sekretāres pienākumus pilda Prezidentu padomes sekretāre
vai darbinieks, kas viņu aizvieto, ja vien Valde nenolemj citādi.
XI Dokumentu gatavošana un iesniegšana Padomei, Akcionāru sapulcei un
kapitāla daļu turētājam
65. Ja saskaņā ar Sabiedrībai saistošajiem tiesību aktiem Valdes
lēmums jāiesniedz Padomei, lai tā savas kompetences ietvaros jautājumu
izskatītu Padomes sēdē un pieņemtu attiecīgu lēmumu, Padomes lēmuma
projektu, paskaidrojuma rakstu, pavadvēstuli un citus nepieciešamos
materiālus sagatavo un to nosūtīšanu Padomei organizē Struktūra, kuras
kompetencē ir attiecīgais jautājums. Šajā gadījumā pavadvēstule tiek
parakstīta saskaņā ar Reglamenta 20. punktu.
66. Ja Valdes vai Padomes lēmums iesniedzams Akcionāru sapulcē, lai tā
savas kompetences ietvaros izskatītu jautājumu Akcionāru sapulcē un
pieņemtu attiecīgu lēmumu, nepieciešamo Akcionāru sapulces lēmuma
projektu, paskaidrojuma rakstu un citus materiālus sagatavo Struktūra,
kuras kompetencē ir attiecīgais jautājums, un iesniedz Valdes
sekretārei, kura organizē materiālu nosūtīšanu kapitāla daļu
turētājam. Šajā gadījumā paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu
vai pavadvēstule ar sapulces materiāliem tiek parakstīta saskaņā ar
Reglamenta 20. punktu.
67. Ja saskaņā ar Sabiedrībai saistošajiem tiesību aktiem vai
pieprasījumiem Valdei ir pienākums Padomei sniegt noteiktu
informāciju, tad pavadvēstuli un citus nepieciešamos materiālus
sagatavo un nosūtīšanu Padomei organizē Struktūra, kuras kompetencē ir
attiecīgais jautājums vai kā rīcībā ir attiecīgā informācija. Šajā
gadījumā pavadvēstule tiek parakstīta saskaņā ar Reglamenta 21.
punktu.
68. Ja saskaņā ar Sabiedrībai saistošajiem tiesību aktiem vai
pieprasījumiem Valdei ir pienākums noteiktu informāciju vai Valdes
lēmumu iesniegt kapitāla daļu turētajam vai kapitāla daļu turētāja
pārstāvim, tad pavadvēstuli un citus nepieciešamos materiālus sagatavo
un nosūtīšanu organizē Struktūra, kuras kompetencē ir attiecīgais
jautājums vai kā rīcībā ir attiecīgā informācija. Šajā gadījumā
pavadvēstule tiek parakstīta saskaņā ar Reglamenta 21. punktu.
69. Svītrots
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Valdes 13.04.2018. lēmumu
Nr.VL-9/31)
70. Izpildot Sabiedrības Statūtu 20.punktu un VAS “Latvijas dzelzceļš”
padomes reglamenta 1.3.6.punktu, ņemot vērā Satiksmes ministrijas
2017.gada 08.decembra vēstuli Nr. 04-04/3770 “Par Statūtu piemērošanu”
un 2016.gada 25.oktobra vēstuli Nr. 03-04/3707 “Par iepriekšēju
piekrišanu darījumu slēgšanai”, gadījumos, ja darījumā, par kura
slēgšanu Padome ir devusi piekrišanu, plānots izdarīt grozījumus, kas
neskar līguma būtiskos nosacījumus un nemaina līguma ekonomisko
līdzsvaru, Valde, pamatojoties uz Prezidentu padomes priekšlikumu, var
lemt par līguma grozījumu nevirzīšanu uz Padomi, norādot pamatojumu.
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Valdes 13.04.2018. lēmumu
Nr.VL-9/31)
Valdes priekšsēdētājs E.Bērziņš
Valdes loceklis A.Strakšas
Valdes loceklis Ē.Šmuksts
Valdes loceklis A.Stūrmanis